AS Eesti Talleks aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI EESTI TALLEKS (registrikood 10280727), asukohaga Mustamäe tee 4, Tallinn (edaspidi „Aktsiaselts“) juhatus kutsub kokku Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku neljapäeval, 18. juunil 2020.a. kell 13:00 Aktsiaseltsi asukohas.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 11. juuni 2020.a. kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18. juunil 2020.a. kell 12:45 ja lõpeb kell 13:00 koosoleku toimumise kohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Vastavalt Aktsiaseltsi nõukogu 20. mai 2020.a. otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. a. majandusaasta kasumi jaotamine;
  3. Aktsiaseltsi oma aktsiate tühistamine ja sellega seotud toiminguid;
  4. Aktsia nimiväärtuse tõstmine ja sellega seotud toimingud;
  5. Nõukogu liikmete tasu määramine.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil Mustamäe tee 4, Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil Mustamäe tee 4, Tallinn.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid, sh Aktsiaseltsi 2019.a majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, otsuste eelnõud päevakorrapunktide kohta ning muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad materjalid on kättesaadavad Aktsiaseltsi kontoris asukohaga Mustamäe tee 4, alates käesoleva teate avaldamise päevast tööpäevadel kell 10:00-16.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil eestitalleks@eestitalleks.ee

Lugupidamisega

Aktsiaseltsi Eesti Talleks juhatus