Uudised

Talleksi tööstusmaastikule kavandatakse moodsat ettevõtluskeskkonda

Tallinna linnavalitsus otsustas teha linnavolikogule ettepaneku algatada endisse Talleksi tootmispiirkonda kesklinna lähedasse suurte teede ristumispunkti moodsat äri-ja elukeskkonda kavandav detailplaneering.

„Mustamäe tee, Paldiski maantee ja Pirni tänava vahelisele 6,63 ha suurusele alale soovitakse rajada äri- ja eluhoonetega terviklik nüüdisaegne polüfunktsionaalne linnaline keskkond,“ ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Novikov lisas, et selle detailplaneeringu algatamist on väga pikalt ette valmistatud ning piirkonna arendamise võimalused arendaja ja linnaplaneerimisameti koostöös põhjalikult läbi kaalutud. Tegemist on logistiliselt väga hea asukohaga peatänavate sõlmpunktis, sealt pääseb ühistranspordiga kiirelt ja mugavalt nii kesklinna kui ka teistesse linnaosadesse.

Planeeritaval alal asus ekskavaatoritehase kompleks ning enne seda Blankenthali suvemõis, mille hoonestus on tänaseks hävinud. Planeeritava ala kontaktvööndis paiknevad nii elamud kui ka äri- ja tootmishooned. Teisele poole Mustamäe teed on juba valminud näiteks Telia peakontor ja teised ärihooned ning koosmõjus toimib tuleviks ala kui terviklik ärikeskkond.

Algatatav detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve ettevõtlus- ja tootmisala planeeritaval alal segahoonestusalaks, võimaldamaks kavandada sobivaid äri- ja ühiskondlikke hooneid jm linnalikku elukeskkonda teenindavaid funktsioone, kuid alale ei tohiks rajada tööstusettevõtteid.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse ehitada olemasoleva hoonestuse asemele uued linnaehituslikult sobivamad äri- ja eluhooned.

Mustamäe tee läänekülg Paldiski maantee ja A. H. Tammsaare tee vahelisel alal on teemaplaneeringus „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ määratud magistraaltänava äärseks tihendatavaks alaks, kus hoone üldine kõrgus ei tohi ületada 28 meetrit.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Aktsiaselts Eesti Talleks, kes soovis kinnistud ümber kruntida ning määrata hoonestatavatele kruntidele ehitusõigus kuni 14-korruseliste hoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu taotluse juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud Arhitektibüroo Arhitekt 11, detailplaneeringut koostab K-Projekt AS.

City Motors toetab Lastefondi

Vaid üheskoos suudame me teha head!  Viimased paar nädalat on tõestanud: meie, eestlased oleme kokkuhoidev rahvas.  Tänu Eesti muusikute üleskutsele oleme teinud annetuse Annabeli toetuseks. Koostöös vokaalansambliga Estonian Voices (kes pani oma esinemise oksjonile),  panustame Annabeli ravisse 2000 eurot, tehes annetuse Sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi. Kuna Lastefond on Annabeli toetuseks eraldanud oma reservfondist 400 000 eurot, siis pühendatakse kontsert fondi toetuseks. Nagu pisikene Annabel on eriline, nii on eriline ka meie annetus ehk korraldame sügisel meie Laagri City Kontserdimajas meie perele, Nõmme ja Laagri kogukonnale, klientidele, koostööpartneritele ja kõigile, kes on oma panuse teinud Annabeli ja teiste abivajate toetuseks. Annabeli geeniravimi maksumusest on puudu veidi enam kui 100 tuhat eurot. Kutsume kõiki sõpru, tuttavaid ja kliente üles annetama Annabeli hüvanguks, iga väike summa loeb!  Mugavaim viis on helistada annetusnumbrile 900 5025 (annetad 5 eurot), 900 5100 (10 eurot), 900 5500 (50 eurot). Lisainfo lastefondi ja Annabeli ravimi kohta on kättesaadav veebilehel www.lastefond.ee. Annabelil (sünniaasta 2019) on diagnoositud haigus nimega spinaalne lihasatroofia ehk SMA1, tegemist on haruldase haigusega, mille esinemissagedus on 1:11000. Haigusest tulenevalt ei arene edasi lihased ning enamasti ei ela selle diagnoosiga lapsed kauem kui kaks aastat. Pahatihti lakkab nende hingamine aga varem.  

 

Aktsiaselts Eesti Talleks aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI EESTI TALLEKS (registrikood 10280727), asukohaga Mustamäe tee 4, Tallinn (edaspidi „Aktsiaselts“) juhatus kutsub kokku Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku kolmapäeval, 29. mail 2019.a. kell 10:00 Aktsiaseltsi asukohas. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 22. mai 2019.a. kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 29. mail 2019.a. kell 09:45 ja lõpeb kell 10:00 koosoleku toimumise kohas. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Vastavalt Aktsiaseltsi nõukogu 26. aprill 2019.a. otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:
  1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
  2. oma aktsiate tagasiostmine.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil Mustamäe tee 4, Tallinn. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil Mustamäe tee 4, Tallinn. Aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid, sh Aktsiaseltsi 2018.a majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, otsuste eelnõud päevakorrapunktide kohta ning muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad materjalid on kättesaadavad Aktsiaseltsi kontoris asukohaga Mustamäe tee 4, alates käesoleva teate avaldamise päevast tööpäevadel kell 10:00-16.00. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil eestitalleks@eestitalleks.ee

Eesti Talleksi paljukopaline jõudis pärast keerulisi otsinguid juubeliks lõpuks koju

Eesti Talleksi tuleval aastal saabuva 75. sünnipäeva tähistamiseks jõudis pärast keerulisi otsinguid koju ettevõtte möödunud aegade parim sümbol - Talleksi tehaste põhitoodang paljukopaline ekskavaator. Üht ehedat ja renoveeritud eksponaati saab näha Talleksi peahoone ees Mustamäe teel. Loe uudist ja vaata pilte Delfist.